Przyjazne i dostępne szkoły. Unijne wsparcie dla uczniów z Kościerzyny i Gdyni

Opublikowano: 31.05.2024

Dzięki funduszom europejskim uczniowie z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce będą mieli dodatkowe zajęcia wspierające ich rozwój. Z pomocy skorzystają także mieszkańcy Sopotu i Gdyni dotknięci lub zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Edukacja włączająca i aktywna integracja to kolejne projekty ze wsparciem FEP 2021-2027.

 

Uroczyste podpisanie trzech umów o dofinansowaniu projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 nastąpiło podczas konferencji „20 lat Pomorza w Unii Europejskiej”. W wydarzeniu zorganizowanym 29 maja 2024 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

 

Wsparcie dla uczniów i nauczycieli


W ramach projektu „Przyjazna szkoła” w pięciu placówkach na terenie Kościerzyny wsparcie otrzyma 110 uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce, a także 210 nauczycieli. Do szkół podstawowych trafią niezbędne pomoce dydaktyczne, a dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zorganizowane zostaną zajęcia korekcyjne, logopedyczne czy socjoterapeutyczne. Z kolei dla nauczycieli i specjalistów w zakresie wdrażania edukacji włączającej stworzony zostanie kompleksowy system rozwoju zawodowego. Projekt będzie realizowany do lutego 2027 r. Jego wartość wynosi ponad 3 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości ponad 2,8 mln zł.


Rozwój edukacji włączającej przewiduje również projekt „Don’t diss my ability!”, który do czerwca 2025 r. będzie realizowany w Gdyni. Dzięki niemu stworzone zostaną miejsca wspólnych spotkań młodzieży o specjalnych potrzebach i młodzieży ze szkół ogólnodostępnych. Ponadto, uczniowie będą mogli korzystać z zajęć wspierających ich podstawowe potrzeby rozwojowe oraz integracyjne. Chodzi m.in. zajęcia taneczne, siatkówkę na siedząco z elementami gimnastyki korekcyjnej, karate z elementami akrobatyki i boks z elementami samoobrony. Zaplanowano też indywidualne poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz warsztaty autoterapeutyczne. W tym przypadku projekt obejmie wsparciem 170 uczniów, w tym 85 osób z niepełnosprawnościami, oraz 500 nauczycieli, psychologów i pedagogów gdyńskich szkół ponadpodstawowych. Jego wartość wynosi prawie 860 tys. zł, zaś dofinansowanie unijne to prawie 817 tys. zł.

 

Przeciw wykluczeniu społecznemu


Natomiast wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w szczególności osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, zakłada projekt gdańskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Skorzysta z niego 300 mieszkańców Sopotu i Gdyni, którzy są dotknięci lub zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wśród realizowanych działań znajdzie się przede wszystkim kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej. Składać się będą na to zarówno konsultacje indywidualne, jak i poradnictwo grupowe, w tym spotkania z doradcą zawodowym, udział w targach pracy, warsztaty zawodowe i szkolenia. Całość wzmocnią działania prowadzone w oparciu o wolontariat. Projekt będzie zrealizowany do marca 2029 r. w Centrum Integracji Społecznej w Sopocie. Jego wartość wynosi ponad 3,9 mln, a dofinansowanie unijne to ponad 3,7 mln zł.

 

Autor: Marcin Szumny/pomorskie.eu 

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin