Skorzystaj z systemu informatycznego

W perspektywie 2021-2027 wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 wspierać będą następujące aplikacje centralnego systemu teleinformacyjnego:

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) – aplikacja przeznaczona do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z krajowego programu operacyjnego oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-2027, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Główne cele realizowane przez SOWA EFS to:

  • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK),
  • organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami projektu,
  • zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w realizacji projektów,
  • komunikacja i wymiana informacji.

Instrukcje użytkownika dostępne są na stronie aplikacji w zakładce Pomoc -> Instrukcje i procedury.

W przypadku problemów technicznych w SOWA EFS prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem (za pośrednictwem czatu, rozmowy audio lub rozmowy telefonicznej) lub formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie aplikacji w zakładce „Wsparcie techniczne”.

Link do SOWA EFS (https://sowa2021.efs.gov.pl/)
 

SL2021 Projekty - aplikacja zapewniająca obsługę procesów i komunikację pomiędzy beneficjentami i pracownikami instytucji systemu wdrażania obsługującymi ich projekty, w szczególności w zakresie gromadzenia i przesyłania danych dotyczących:

  • wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania,
  • harmonogramów finansowych, ich weryfikacji w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania,
  • zamówień publicznych i kontraktów,
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu;
  • instrumentów finansowych,
  • projektów grantowych.

Dostępne instrukcje:

W przypadku problemów technicznych w SL2021 Projekty prosimy o kontakt mailowy na adres amiz.fepm@pomorskie.eu.

Link do SL2021 Projekty

 

System Monitorowania EFS (SM EFS) – system przeznaczony jest do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS poprzez przetwarzanie danych osób oraz instytucji bezpośrednio objętych wsparciem w ramach realizowanych projektów.

Dostępna instrukcja:

W przypadku problemów technicznych w SM EFS prosimy o kontakt mailowy na adres amiz.fepm@pomorskie.eu.

Link do aplikacji System Monitorowania EFS

 

Baza Konkurencyjności (BK2021) - aplikacja wspierająca realizację zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Dostępna instrukcja:

Instrukcja interaktywna

W przypadku problemów technicznych w BK2021 prosimy o kontakt mailowy na adres amiz.fepm@pomorskie.eu.

Link do Bazy Konkurencyjności

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin