Poznaj zasady udzielania zamówień

Udzielanie zamówień w ramach Projektu

Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób przejrzysty i proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców na warunkach określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (PDF 400 KB)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło podręcznik, który jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane finansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Podręcznik ma charakter informacyjny, edukacyjny i może stanowić wsparcie przy przeprowadzeniu zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027 – Zamówienia udzielne w ramach projektów (PDF 1,1MB)

Należy pamiętać o obowiązku wypełniania danych w module „Zamówienia publiczne” w aplikacji SL2021. Moduł ten stanowi zbiór danych dotyczących zamówień w ramach realizowanego projektu oraz zawartych w ramach tych zamówień kontraktów z Wykonawcami i Podwykonawcami. Funkcjonalność ta dotyczy zamówień realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych (niezależnie od trybu), a także innych ustaw, które mają zastosowanie. Funkcjonalność nie dotyczy postępowań dokumentowanych w Bazie konkurencyjności. Informacje powinny zostać wprowadzone do modułu niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z Wykonawcą i Podwykonawcą.

Poniżej instrukcja Beneficjenta SL2021 – Zamówienia Publiczne opublikowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

Instrukcja beneficjenta 2021 (DOCX 5,2MB)

Wybór konkretnej procedury zależny jest od szacunkowej wartości zamówienia, która powinna być ustalona rzetelnie, uwzględniając przesłanki: tożsamości czasowa, podmiotowa, przedmiotowa wynikające z praktyki stosowania przepisów zamówień publicznych oraz wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności.

W zależności od wartości szacunkowej zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług) w ramach Projektu, należy zastosować właściwy tryb lub procedurę udzielania zamówień, z zastosowaniem:

  • przepisów i trybów postępowania przewidzianych w ustawie Pzp, od kwoty 130 tys. zł. włącznie, jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy;
  • zasady konkurencyjności w zakresie opisanym szczegółowo w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności
  1.  
    1. od kwoty powyżej 50 tys. zł. do kwoty poniżej 130 tys. zł., jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp,
    2. od kwoty powyżej 50 tys. zł., jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.

Realizacja zamówienia poniżej minimalnego progu właściwego dla zasady konkurencyjności (50 tys. zł netto), nie jest podporządkowana formalnym procedurom, a poniesienie wydatku można dokonać jedynie na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, zgodnie z procedurami obowiązującymi u beneficjenta.

Baza konkurencyjności

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) odbywa się pisemnie za pomocą Bazy konkurencyjności BK2021 pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Jedyne odstępstwa od posługiwania się BK2021 zostały wskazane w pkt 2 i 3 Sekcji 3.2.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności.

Baza Konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania ofertowe zamieszczone przez beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających z funduszy europejskich i korzystanie z niej jest regulowane na poziomie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności. Internetowa baza ofert pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez beneficjentów/wnioskodawców. Za pośrednictwem tego narzędzia zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie, a następnie przeprowadzić postępowanie i zamieścić informację o  rozstrzygnięciu postępowania.

WAŻNE!: Wymóg publikacji ogłoszeń w BK2021  dotyczy również postępowań wszczętych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu. 

Instrukcje dla użytkowników systemu BK2021 dostępne są pod adresem: https://funduszeuepomorskie.pl/strona/1134-skorzystaj-z-systemu-informatycznego 

 

Zakładka: Zasady udzielania zamówień w ramach EFS Plus

 

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin