Zasady promowania projektów

 

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć, jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

1. Oznaczanie dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych

Jako beneficjent musisz oznaczać działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów. Z wyjątkiem dokumentów, w których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe, certyfikaty etc.).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

1.1. Zestawienie znaków w programach regionalnych

Jeśli realizujesz projekt dofinansowany przez program regionalny, oznaczenie projektu musi zawierać następujące znaki:

 • Znak Funduszy Europejskich / znak właściwego programu złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie lub nazwy programu
 • Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
 • Znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską"
 • Herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (po linii rozdzielającej)

Podstawowe zestawienie znaków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 (poziom):

Podstawowy ciąg logotypów Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Układ poziomy znaków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 - monochromatyczny

Poziomy pasek logotypów Fundusze Europejskie dla Pmorza monochromatyczny

Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem – linią znaków: FE, barw RP, UE (z wyjątkiem tablic, plakatów i naklejek, których wzory nie mogą być modyfikowane).

Achromatycznych zestawień znaków (bez znaku barw RP) możesz użyć, jeżeli:

a) nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień, mosiądz, brąz lub jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty,

b) zastosowanie wersji pełnokolorowych nie jest możliwe ze względu na charakter otoczenia (miejsce kultu lub zabytek),

c) materiały z założenia występują w wersji achromatycznej, np. korespondencja drukowana (jeśli papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycznej), dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogłoszenia, opisy stanowisk pracy.

Uwaga! Nie można w zestawieniu umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami.

2. Jak oznaczać miejsce projektu? Tablice i plakaty.

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz całkowitego kosztu projektu. Zarówno tablice, jak i plakaty, muszą znajdować się w miejscu dobrze widocznym.

2.1 Tablice informacyjne

Wzór tablicy jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.
 

Wzór tablicy informacyjnej

Projekty tablic są przygotowane w trzech wymiarach: 80/40, 120/60 i 240/120 cm.

Gdzie umieścić tablicę informacyjną?

Tablicę informacyjną umieść w miejscu realizacji projektu, np. tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne.

Jeżeli realizujesz projekt, ale nie przewidujesz w nim prac budowlanych lub infrastrukturalnych, a planujesz inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, to tablica powinna znajdować się na lub przed siedzibą beneficjenta.

Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy.

Jeśli prowadzisz prace w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla projektu miejscach.

W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) umieść przynajmniej dwie tablice informacyjne: na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej, w zależności od potrzeb.

Powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio duża tak, aby była dobrze widoczna.

Co zrobić, jeśli realizuję kilka projektów w tym samym miejscu?
Jeśli w tym samym miejscu realizujesz kilka projektów, które musisz oznaczyć tablicami lub jeśli w późniejszym terminie otrzymasz dalsze finansowanie na ten sam projekt, możesz umieścić jedną, wspólną tablicę informacyjną. Wygląd wspólnej tablicy musi być zgodny z zasadami określonymi w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 (dostępnej poniżej w sekcji „pliki do pobrania”).

Uwaga: tablice wspólne mogą być w rozmiarach 120/60 cm i 240/120 cm. Nie stawiamy tablic prezentujących wiele projektów w rozmiarze 80×40 cm

Kiedy umieścić tablicę informacyjną i na jak długo?

Tablicę informacyjną musisz umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy lub uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Okres trwałości projektu jest określony w umowie o dofinansowanie. Musi zatem być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić.

2.2 Wzór plakatu

Wzór plakatów jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.

Wzór plakatu

Gdzie umieścić plakat?
Plakat umieść w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musisz zawiesić przynajmniej jeden plakat, a jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich.

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Trzeba go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania.

3. Jak oznaczyć sprzęt i wyposażenie zakupione i powstałe w projekcie?

3.1 Wzory naklejek

Wzór naklejek jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować: dodawać innych znaków, informacji itp. (dopuszczalne będą dwa warianty informacji słownej we wzorze: „Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej” lub „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej” – do wyboru w zależności od finansowania projektu.

Wzór naklejki

Jako beneficjent jesteś zobowiązany do umieszczenia naklejek na zakupionym wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu.

Naklejki należy umieścić na:

sprzętach, maszynach, urządzeniach (np. maszyny, urządzenia produkcyjne, laboratoryjne, komputery, laptopy),
środkach transportu (np. samochodach, radiowozach, tramwajach, autobusach, wagonach kolejowych),
aparaturze (np. laboratoryjnej, medycznej, modelach szkoleniowych),
środkach i pomocach dydaktycznych (np. tablicach, maszynach edukacyjnych), itp.
Nie należy umieszczać naklejek na przedmiotach użytku codziennego, których znaczenie ma charakter pomocniczy/dodatkowy w projekcie (np. meble, akcesoria biurowe, np. lampki biurkowe, drobne elementy wyposażenia pomieszczeń, np. wieszaki, itp.).

4. Oficjalna strona internetowa i media społecznościowe

Jeśli posiadasz oficjalną stronę internetową, musisz zamieścić na niej opis projektu, który zawiera:

 • tytuł projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków),
 • podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
 • zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
 • grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
 • cel lub cele projektu,
 • efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 • wartość projektu (całkowity koszt projektu),
 • wysokość wkładu Funduszy Europejskich.


Jest to minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu.

Dodatkowo muszą znaleźć się hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie w przypadku wszelkich informacji o projekcie. Rekomendujemy też zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu, prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

Powyższe informacje i oznaczenia (pkt 1-8) musisz także umieścić na profilu w mediach społecznościowych. Pamiętaj także o hasztagach.

Jeżeli nie posiadasz profilu w mediach społecznościowych, musisz go założyć.

Zarówno profil w mediach społecznościowych, jak i oficjalna strona internetowa, na której zamieszczasz powyższe informacje, powinny być utrzymywane do końca realizacji projektu.

Pamiętaj, że oznaczenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych występują zawsze w wariancie pełnokolorowym. Nie można tu zastosować wersji achromatycznych.

Jeżeli tworzysz nową stronę internetową, którą finansujesz w ramach projektu, oznaczenia graficzne muszą znaleźć się na samej górze strony internetowej.

5. Wydarzenie medialne

Jeżeli realizujesz projekt o znaczeniu strategicznym lub którego całkowity koszt przekracza 10 mln euro musisz zorganizować wydarzenie lub działanie informacyjno-promocyjne w ważnym momencie realizacji projektu, np.:

 • otwarcie projektu,
 • zakończenie projektu,
 • rozpoczęcie lub zamknięcie ważnego etapu projektu, np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.

WAŻNE!

Do udziału w wydarzeniu musisz zaprosić przedstawicieli Komisji Europejskiej i instytucji zarządzającej programem z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.

Wydarzenie lub działanie informacyjno-promocyjne to, np.:

 • konferencja prasowa,
 • informacja prasowa do mediów (radio/prasa/internet/telewizja) z cytatem przedstawiciela Komisji Europejskiej,
 • wydarzenie w terenie,
 • prezentacja projektu podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
 • seminarium/spotkanie informacyjne dot. projektu,
 • udział w targach/imprezach branżowych itp.

Natomiast jeżeli całkowity koszt Twojego projektu przekracza 5 mln euro (z wyłączeniem beneficjentów, którzy realizują wyłącznie projekty pomocy technicznej), musisz poinformować instytucję, która przyznała Ci dofinansowanie o ważnych etapach w projekcie i planowanych wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu.

6. Tożsamość marki „Fundusze Europejskie”

Tożsamość marki „Fundusze Europejskie” jest określona w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027″. Pokazuje ona zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw RP, UE, a także współwystępowania znaków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Wskazuje również sposób, w jaki należy budować layout materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w oparciu o motyw i element przewodni marki.

Potrzebne znaki i zestawienia znaków zapisane w plikach programów graficznych, a także wzory plakatów, tablic, naklejek i poglądowe wzory innych materiałów informacyjno-promocyjnych znajdziesz również na Portalu Funduszy Europejskich.

7. Listowniki

Jako beneficjent musisz umieszczać znaki graficzne na działaniach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach i materiałach związanych z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów.

UWAGA: Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

8. Jakie są konsekwencje niewypełnienia obowiązków informacyjnych?

Niespełnienie obowiązków informacyjnych może spowodować pomniejszenie o nawet 3% kwoty dofinansowania projektu z funduszy europejskich. Poniższa tabela zawiera wszystkie uchybienia i określa procentową wartość pomniejszenia za niespełnienie każdego z nich.

Wykaz pomniejszeń (DOCX 120KB)

9. Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Pytania i odpowiedzi (DOCX 123KB)

10. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Prosimy o przesłanie swoich zapytań na adres e-mailowy: infofep@pomorskie.eu

Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci odpowiedzi i rozwiąże wszelkie kwestie. Dziękujemy za zaufanie i czekamy na kontakt!

Dokumenty

pdf

35.59 MB

Obowiązujący od
01.01.2024

zip

1.92 MB

Obowiązujący od
01.01.2024

zip

9.62 MB

Obowiązujący od
01.01.2024

zip

5.74 MB

Obowiązujący od
01.01.2024

rar

8.93 MB

Obowiązujący od
01.01.2024

docx

15.12 KB

Obowiązujący od
01.01.2024

zip

759.89 KB

Obowiązujący od
01.01.2024

docx

127.6 KB

Obowiązujący od
01.01.2024

docx

119.17 KB

Obowiązujący od
01.01.2024
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin